Surya-Siddhant Phaldipika Laghubhaskariyam Mahabhaskariyam Horasar purvkalamritam Saravali Rig Jyotisham Atharva-Jyotisham Yajush-Jyotisham